Zásady zpracování osobních údajů

Moji milí,
seznamte se, prosím, se zásadami zpracování Vašich údajů a
právy, které máte (jakožto subjekty údajů) v souvislosti s GDPR.
Najdete zde informace týkající se jak ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových
stránek: www.vedomerodicovstvi.cz, tak ochrany osobních údajů poskytnutých Mgr. Janě Hašplové
jako OSVČ přímo klienty i zájemci o mé služby a produkty, a to jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky,
elektronickou poštou, písemně apod.).
Správce osobních údajů
Provozovatelem výše uvedených webových stránek, případně dalších dceřiných stránek a e-shopů,
seminářů a dalších živých akcí nebo konzultací je:
Mgr. Jana Hašplová
IČ: 453 69 071, se sídlem Pivcova 959, 152 00 Praha 5,
(dále jen „Správce“)
kontaktní osoba: Jana Hašplová
korespondenční adresa: Pivcova 959, 152 00 Praha 5
kontaktní telefon: +420 605 814 834
kontaktní email: jana@vedomerodicovstvi.cz
Bezpečnost
Přijímám technická a organizační bezpečnostní opatření, abych chránila vaše osobní údaje, které
zpracovávám, proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
Všechny Vaše osobní údaje, které byly k dispozici na mých www.vedomerodicovstvi.cz za účelem propagace vaší praxe, byly staženy a jsou uloženy v bezpečí u mne a nikdo jiný k nim nemá přístup. Budu s nimi zacházet v souladu s nařízením GDPR.
Právo na informace
Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně (elektronickou formou) oznámím, zda a jaké
osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost
byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.
Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na
jana@vedomerodicovstvi.cz, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i
v případě podnětů nebo stížností.
Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované
platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu
zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného
zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR
informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním Vám a budu Vás
podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
Získávání a zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje zaznamenávám a zpracovávám jen tehdy, když mi je dobrovolně poskytnete, například
v rámci přihlášky na seminář, registrací k newsletteru, v anketě, atd.
Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie
údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.
• Běžné osobní údaje, které zpracovávám:
Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla pouze pokud objednáváte jako podnikatel)
telefonní číslo, e-mail, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si
ode mne koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla, fotografie z živých akcí a seminářů,
kterých jste se zúčastnili, případně videozáznamy z těchto akcí, pokud jsou pořizovány. Pořizování
videozáznamů na mých akcích pro marketingové účely je však zcela výjimečné a pořizuji je na akcích
k tomu speciálně určených a s písemným souhlasem všech účastníků, kteří o natáčení vědí již při
přihlašování na akci. U běžných akcí žádné videonatáčení neprovádím, aby byla zachována
diskrétnost.
Dále jsem ráda, pokud mi např. při konzultaci poskytnete i další nepovinné osobní údaje jako například:
datum narození, povolání, zkušenosti s kurzy ap. Poskytnutí těchto dalších údajů však prosím
považujte za dobrovolné. Mojí snahou je vědět o Vás informace, dle kterých mohu své služby lépe
přizpůsobit věkové skupině, vzdělání, zájmům a zkušenostem účastníků a tak jim přinést maximální
užitek.
• Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám:
Mými ústředními tématy jsou těhotenství, porody, miminka, mladé rodiny, vztahy v rodině, rodičovství,
ženství, intimita, psychické zdraví a aromaoleje, a tak v rámci živých akcí (včetně seminářů) či
konzultací může docházet i ke sdílení informací týkajících se Vašeho zdravotního stavu, ať již fyzického
nebo psychického, intimity, sexuality, stavu partnerství ap. Sdílení těchto informací však není z Vaší
strany nutné ani povinné a je plně na Vašem dobrovolném uvážení, jaké osobní údaje o své osobě
případně sdělíte mně nebo ostatním účastníkům. Týká se to například Vašich specifických dotazů nebo
sdílení problémů ve Vašem životě a podobně, případně další citlivé nebo osobní údaje, které chcete
sami sdílet.
Tyto údaje spadají mezi tzv. zvláštní kategorie osobních údajů a pro zacházení s nimi jsou stanovena
přísnější pravidla. Více se dočtete v dalším textu. Tyto údaje slouží k naplnění účelu mých služeb a
nejsou určeny k dalšímu zpracování, a proto předpokládám, že ani ostatní účastníci je nebudou nijak
dále zpracovávat, pokud k tomu nebudou mít žádný zákonný důvod a budou respektovat soukromí
ostatních účastníků. V případě osobních konzultací, během kterých se mnou sdílíte dobrovolně citlivé
osobní údaje, nejsou tyto údaje po skončení konzultace (série konzultací) nikde uchovávány ani
předávány dalším osobám ani dále zpracovávány. Zachovávám maximální diskrétnost.
V těchto výše uvedených případech kurzů, konzultací a i veškeré Vaší případné další komunikace se
mnou i mimo kurzy a konzultace považuji Vaše dobrovolné sdělení osobních a popř. citlivých osobních
údajů za souhlas s jejich zpracováním.
V případě Vašich sdělení citlivých údajů telefonicky nebo jinak údaje nijak nenahrávám ani
nezaznamenávám. Pokud se mi rozhodnete svoje citlivé nebo osobní údaje sami sdělit emailem nebo
jinak písemně (například když se mě ptáte na řešení nějakého svého problému), vyhrazuji si právo tyto
emaily ponechat ve své emailové schránce nebo archivu pošty. Pokud však požádáte o jejich smazání
nebo likvidaci, tak je smažu. Nicméně mohou se pak vyskytovat v emailových složkách „Koš“ a
podobně. Proto pokud mi chcete sdělovat jakékoli citlivé informace, doporučuji osobní sdělení.
Použití a postoupení osobních údajů
Vložením osobních údajů na některé z mých stránek souhlasíte se zasíláním obchodních informací.
Vaše osobní údaje používám pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou
administrativu, k anketám týkající se produktů a pro marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu,
jaký je k tomu potřebný.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům probíhá jen v rámci závazných právních
předpisů. Moji spolupracovníci jsou z mé strany vázáni diskrétností a zpracovatelskou smlouvou.
Možnost odhlášení
Pracuji jen s údaji a kontakty, ke kterým jste mi dali souhlas. Vaše údaje používám buď k organizačním
účelům mých akcí, nebo k tomu, abych vás mohla informovat o mých akcích, službách a produktech,
případně zjistit váš názor na ně. Kdykoli mi můžete oznámit, abych tyto údaje upravila či zcela smazala.
V případě emailové komunikace se z odběru zpráv můžete kdykoliv odhlásit pomocí odkazu „odhlásit“
uvedeného v patičce každého emailu.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů a účely
zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto
účelů):
• poskytování služeb – Vaše osobní údaje v rozsahu:
◦ jméno, příjmení, titul,
◦ telefon,
◦ emailová adresa,
◦ fotografie (pouze po předchozím výslovném souhlasu)
nezbytně potřebuji k plnění služeb (např. organizace semináře, individuální konzultace, zaslání
online produktu aj.).
• vedení účetnictví – vaše osobní / fakturační údaje:
◦ jméno / název společnosti,
◦ adresa,
◦ IČ,
◦ DIČ,
◦ bankovní spojení
www.

nezbytně potřebuj, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových
dokladů,
• marketing – zasílání newsletterů – Vaše osobní údaje (e-mail a jméno, pohlaví, na co klikáte v emailu
a kdy je nejčastěji otevíráte) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání
obchodních sdělení. Jste-li mým klientem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládám, že Vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud
nejste mým klientem, zasílám vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let
od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas kdykoli okamžitě odvolat použitím
odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.
• pokročilý marketing na základě souhlasu – pouze na základě vašeho souhlasu Vám mohu
zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro
remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze
samozřejmě kdykoli okamžitě odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.
• fotografická dokumentace – živé akce – vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu
promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není v konkrétních
případech uvedeno jinak.
Předání osobních údajů třetím osobám
K Vašim osobním údajům mají na základě zpracovatelské smlouvy (tzn. s garancemi organizačnětechnického
zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí
použít údaje k jiným účelům) přístup moji externí spolupracovníci: organizační a marketingový
pracovník, účetní pracovník a pracovník IT řešení, fotograf, platforma MailChimp. Je možné, že se
v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.
Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodním
organizacím
Vaše osobní údaje nepředávám do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Veškeré zpracování
osobních údajů bude prováděno na území EU.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv
využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: jana@vedomerodicovství.cz. Máte právo na
informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky
právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje
zpracovávám a jaký je účel tohoto zpracování. Pokud shledáte své osobní údaje neaktuální nebo
neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, můžete využít právo na omezení
zpracování.
Pokud se domníváte, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo
pokud jste vznesli námitku proti zpracování, můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů
zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních
sdělení, ale stále zpracovávám Vaše osobní údaje pro účely organizace semináře.)
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při
využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě.
K tomu potřebuji 30 dní.
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to budete přát, vymaži veškeré
Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění
práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností (např.
musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smaži
všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu
informovat elektronickou poštou.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou
stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete
o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám, jste-li moje klientka nebo klient, na základě mého oprávněného zájmu. Pokud klientkou nebo klientem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů zasláním emailu, že si již nepřejete být kontaktování, a já vás vyřadím ze seznamu.
Toto znění je účinné od 25.5.2018.
Těším se na další setkávání s Vámi Jana Hašplová